Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 06 tháng 08 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kiểm định Chất Lượng » Văn bản chỉ đạo