Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Công Khai Theo Thông tư 09

Công Khai Theo Thông tư 09

Quy chế công khai
Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà đã ra Quyết định ban hành Quy chế công khai trong nhà trường