Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Công khai theo thông tư 36

Công khai theo thông tư 36

CÔNG KHAI TRONG NĂM HỌC 2017-2018
Công khai về: 1. Cam kết chất lượng giáo dục 2. Chất lượng. 3. Đội ngũ - Cơ sở vật chất. 4. Tài chính.

  • Quy chế công khai
    Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà đã ra Quyết định ban hành Quy chế công khai ...