Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 06 tháng 08 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Công khai theo thông tư 36

Công khai theo thông tư 36

CÔNG KHAI TRONG NĂM HỌC 2019-2020
Công khai theo thông tư 36

  • Quy chế công khai
    Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà đã ra Quyết định ban hành Quy chế công khai ...