Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Hoạt động NGLL tháng 12 - Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

Hoạt động NGLL tháng 12 - Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

Các mục ảnh khác